Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV) van Mani Bouwmachines BV Soestdijksekade 272 , 2574 AW Den Haag d.d. 1 maart 2006, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage nummer 27198006

I DEFINITIES
In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AV: de onderhavige algemene voorwaarden;
overeenkomst: iedere onder 11. 1. bedoelde overeenkomst;
wederpartij: ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld onder 111. sluit.
zaken’: al het geen door ons krachtens overeenkomst aan een wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.
dagen: alle kalenderdagen
reclames: alle grieven van de wederpartij over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken en/of prestaties, inclusief tijdigheid.
plaats van bestemming: de plaats waar de zaken volgens overeenkomst moeten worden geleverd en/of ter beschikking gesteld en/of gemonteerd,
voor, zover de levering niet af – fabriek plaatsvindt;
materiaal: al dat materiaal, dat aan een wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.
II. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze AV is van toepassing op alle overeenkomsten die met Mani Bouwmachines worden aangegaan dooreen wederpartij, waar onder overeenkomsten van
koop en verkoop, huur en verhuur, reparatie, montage het verrichten van diensten, evenals het verstrekken van adviezen, tekeningen en- of beschrijvingen.
Voorts zijn deze AV van toepassing op alle nadien gesloten en/of te sluiten overeenkomsten met de wederpartij, behoudens voorzover sprake zou zijn
van onverenigbaarheid met de AV. Tevens zijn deze AV van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Mani Bouwmachines.
2. Van deze AV kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende, overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo een geval op één
meerdere punten van deze A V wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.
III. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN
1. Alle offertes en aanbiedingen van Mani Bouwmachines zijn geheel vrijblijvend en kunnen daarom op ieder gewenst moment, ook na
aanvaarding door de wederpartij, worden ingetrokken zonder dat de wederpartij daaruit enig recht tegen Mani Bouwmachines kan ontlenen.
Indien de wederpartij mondeling een bestelling bij Mani Bouwmachines plaatst en Mani Bouwmachines binnen bekwame tijd daarna een
schriftelijke offerte c. cq. aanbieding aan de wederpartij doet toekomen, geldt deze offerte/aanbieding tussen partijen als aanbod van,
Mani Bouwmachines, ongeacht wat voorafgaand mondeling tussen partijen is besproken.
2. In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen maat -en gewichtsopgaven, normalisatiebladen e. d. vermelde gegevens zijn niet
bindend en de wederpartij kan er daardoor geen rechten aan ontlenen of beroep op doen, behoudens voorzover het tegendeel volgt uit
uitdrukkelijk schriftelijke mededeling van Mani Bouwmachines.
V. VERKOOP
Prijzen
1. De verkoopprijzen zijn vrijblijvende dagprijzen van Mani Bouwmachines, zoals deze gelden op de datum van levering exclusief BTW en
af -depot van Mani Bouwmachines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Bij, deel- en- of na levering gelden de dagprijzen van het
moment waarop de deel of nalevering plaatsvinden. In de prijzen van Mani Bouwmachines zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties. Aan door Mani Bouwmachines gemaakte evidente rekenfouten kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend en kunnen daarom door Mani Bouwmachines worden hersteld cq. gecorrigeerd.
1.2 Mani Bouwmachines heeft het recht om van overheidswege opgelegde wijzigingen en- of heffingen waaronder bijvoorbeeld
belastingverhogingen en- of aanpassingen en prijsbeschikkingen, alsnog in de prijzen door te berekenen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.Levering en risico
2. I. Levering vindt plaats “af – depot” van Mani Bouwmachines door overhandiging c.q. ter beschikking stelling van de zaken aan de wederpartij, dan wel het laden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd naar de plaats van bestemming en overhandiging der zaken. De wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor normale transportmiddelen toegankelijk is
2.2. Gedurende transport naar de plaats van bestemming zijn de zaken voor risico van de wederpartij. De wederpartij draagt derhalve het risico van het transport.  De keuze van het transportmiddel staat Mani Bouwmachines vrij, met dien verstande dat Mani Bouwmachines gehouden is bij die keuze voldoende rekening te houden met de aard en omvang van de te vervoeren zaken en met de daarbij behorende belangen van de wederpartij.
2.3. De levertijd bedraagt tussen partijen overeengekomen c q. overeen te komen periode. Bij gebreke daarvan zal Mani Bouwmachines desgewenst eenzijdige opgave van de  levertijd(en) doen. De levertijd geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of wordt overeengekomen slechts als indicatie en is derhalve niet voor Mani Bouwmachines bindend.
Mani Bouwmachines is en blijft echter gehouden om, voorzover dat in redelijkheid van haar kan worden gevergd, te bevorderen dat de zaken binnen de levertijd aan de wederpartij (Kunnen) worden geleverd. Voorts is Mani Bouwmachines gehouden de wederpartij tijdig te informeren indien de levering niet binnen de levertijd zal (kunnen) plaatsvinden.
2.4. Indien de zaken wegens overmacht aan de zijde van Mani Bouwmachines niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zal Mani Bouwmachines die zaken voor rekeningen risico van de wederpartij opslaan.
3. Aantallen en reclame
3.1. Alle zendingen worden door Mani Bouwmachines geteld en gecontroleerd. Voorts controleert Mani Bouwmachines de juistheid van de op de verzendbonnen en- of vrachtbrieven vermelde aantallen. Ook de wederpartij dient deze aantallen te controleren en eventuele door
Mani Bouwmachines al dan niet opgemerkte verschillen omgaand na ontvangst van de zaken aan Mani Bouwmachines te melden, bij gebreke waarvan de gegevens op de verzendbonnen en- of vrachtbrieven als juist dienen te worden beschouwd.
3.2. Reclames over de kwaliteit van leveringen dienen binnen 8 dagen schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Mani Bouwmachines te zijn ingediend, op straffe van verval van iedere aanspraak op Mani Bouwmachines.
4. Retourzending
4.1. Geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden teruggezonden na schriftelijke instemming van Mani Bouwmachines.
Zonder instemming worden eenmaal geleverde zaken niet door Mani Bouwmachines retour genomen.
4.2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Betaling en kredietbeperking
5.1. Alle facturen van Mani Bouwmachines dienen binnen 14 dagen na de daarop vermelde factuurdata te zijn voldaan conform de op de betreffende facturen wijze en in de valuta waarin de facturen zijn opgestelde, een en ander behoudens afzonderlijk afwijkend verzoek van Mani Bouwmachines.  De wederpartij is niet gerechtigd enige verrekening toe te passen met betrekking tot geldvorderingen van Mani Bouwmachines op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.                                                                                                                                          5.2. Indien de facturen van Mani Bouwmachines een kredietbeperkingstoeslag (een door Mani Bouwmachines vastgesteld percentage van factuurbedrag) in het eindfactuurbedrag bevatten kan bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum de kredietbeperkingstoeslag op het eindfactuurbedrag in mindering wordt gebracht. Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen is de wederpartij tevens de kredietbeperkingstoeslag en daarmee derhalve het volledige gefactureerde bedrag aan Mani Bouwmachines verschuldigd, onverminderd de overige (neven-) vorderingen die Mani Bouwmachines
dan op de wederpartij kan doen gelden.
5.3. Indien de wederpartij niet binnen de termijn genoemd in lid 1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, verkeert hij met onmiddellijke ingang en van
rechtswege in verzuim daardoor zonder dal enige ingebrekestelling daartoe vereist is.
5.4 Zodra de wederpartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim verkeert, wordt hij met onmiddellijke ingang en van rechtswege aan Mani Bouwmachines tevens een rente van l,5 % per maand -een gedeelte van een maand als een maand gerekend – over het totale factuurbedrag verschuldigd. Daarenboven is de wederpartij gehouden verliezen, die Mani Bouwmachines lijdt ten gevolge van de daling van de koers van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de Euro volledig aan Mani Bouwmachines te vergoeden vanaf het moment van intreding
van het verzuim. Mani Bouwmachines te allen tijde gerechtigd van wederpartij te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft ter zake van
wat hij aan Mani Bouwmachines al dan niet opeisbaar verschuldigd is.
5.5. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, heeft Mani Bouwmachines het recht om naar eigen inzicht passende,
proportionele incassomaatregelen te treffen. De daarmee samenhangende interne kosten van Mani Bouwmachines worden op voorhand (forfaitair) gesteld op 5% van het openstaande factuurbedrag c.q. de onbetaald gelaten factuurbedragen. De wederpartij is dan gehouden deze kosten aan Mani Bouwmachines te vergoeden. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze interne kosten in rechte te zullen vorderen.
5.6. Indien de incassomaatregelen die Mani Bouwmachines zelf toepast geen volledige en tijdige betaling(en) door de wederpartij tot gevolg hebben, dan wel indien Mani Bouwmachines uit de houding of mededelingen van de wederpartij kan afleiden dat zulke incassomaatregelen niet dat beoogde effect zullen hebben, is Mani Bouwmachines gerechtigd haar vorderingen op de wederpartij ter incasso uit handen te geven en komen alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De omvang van die kosten is gelijk aan de (som der) declaraties van door Mani Bouwmachines terzake ingeschakelde advoca(a)t(en), deurwaarder(s), incassobureau(‘s) en- of overige derden. Indien in enige gerechtelijke uitspraak een proceskostenveroordeling ten laste van de wederpartij wordt vastgesteld, geldt dat indien de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten hoger zijn, het meerdere (c.q. het verschil) door de wederpartij aan Mani Bouwmachines verschuldigd blijft. Partijen verbinden zich geen matiging of verhoging van deze kosten in rechte te zullen vorderen, behoudens indien sprake zou zijn met strijd met de redelijkheid en billijkheid.
5.7. Mani Bouwmachines in gerechtigd alle verbintenissen, welke hij uit welken hoofde ook, jegens wederpartij op zich heeft genomen, op te schorten indien én zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, ten opzichte van Mani Bouwmachines niet na komt, mits tussen de verbintenis en de verplichting voldoende samenhang bestaat.
5.8. Ingeval de wederpartij in verzuim verkeert, is Mani Bouwmachines gerechtigd de overeenkomst(en) met de wederpartij te ontbinden, onverminderd haar recht om wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
6. Garantie
6.1. Met inachtneming van het hieronder bepaalde sub artikel VIII (aansprakelijkheidsbeperking) garandeert Mani Bouwmachines tegenover de wederpartij de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door Mani Bouwmachines geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichtingen van de toeleverancier van Mani Bouwmachines tegen laatst genoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
6.2. Mani Bouwmachines verplicht zich om door hem geleverde ondeugdelijke c.q. onjuiste zaken voor zover vallend onder de garantieverplichtingen van Mani Bouwmachines op haar kosten te herstellen c.q. te vervangen. Deze vervangingsverplichting heeft uitsluitend betrekking op de zaken zelf. De overige kosten tot vervanging zijn – met uitzondering van eventuele normale transportkosten binnen Nederland – voor rekening van de wederpartij. Op de wederpartij rust de bewijslast van eventuele ondeugdelijkheid C.q. onjuistheid.
6.3. Bij kwantiteitsverschillen is Mani Bouwmachines gehouden de ontbrekende zaken alsnog te leveren.
6.4. Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en- of kwantiteitsverschillen van door Mani Bouwmachines geleverde zaken is het de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van Mani Bouwmachines de door Mani Bouwmachines geleverde zaken en- of onderdelen daarvan te repareren en- of deze zaken te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder toestemming van Mani Bouwmachines toch wordt gerepareerd aangevuld of vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, is Mani Bouwmachines ontslagen van al haar garantieverplichtingen tegenover de wederpartij.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. De eigendom van geleverde zaken gaat pas op de wederpartij over nadat dit volledige aanzijn betalingsverplichtingen tegenover Mani Bouwmachines heeft voldaan. Mani Bouwmachines verkrijgt de eigendom van de zaken die de wederpartij vervaardigt met behulp van de door Mani Bouwmachines geleverde aan haar nog in eigendom toebehorende zaken. Indien op aan Mani Bouwmachines in eigendom toebehorende, aan de wederpartij geleverde zaken door een derde ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd, wordt dat geacht een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de verplichtingen van wederpartij op te leveren en is Mani Bouwmachines gerechtigd deswege ontbinding van de overeenkomst te vorderen en vergoeding van dientengevolge gelden en te lijden schade van de wederpartij te vorderen. De wederpartij is gehouden Mani Bouwmachines onverwijld kennis te geven van elk beslag als in de vorige zin bedoeld.
7.2. De wederpartij is gehouden zaken van Mani Bouwmachines tegen de in rekening gebrachte factuurwaarde afdoende tegen schade en risico te verzekeren. Indien enig hiervoor bedoelt verzekerd risico zich verwezenlijkt, draagt de wederpartij al nu voor dan haar al haar dan ontstane en toekomstige vorderingen op de verzekeraar(s) ter meerdere zekerheid aan Mani Bouwmachines over. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Mani Bouwmachines de namen en adressen van zijn verzekeraar(s) op te geven evenals aan Mani Bouwmachines omgaand en Kosteloos afschriften te verstrekken van de betreffende polisbladen. Mani Bouwmachines is gerechtigd die verzekeraars mededeling te doen van bovenstaande cessie. Ook indien zich niet eng risico heeft verwezenlijkt, is de wederpartij gehouden om op eerste verzoek van Mani Bouwmachines vorenbedoelde informatie en bescheiden omgaand en kosteloos aan Mani Bouwmachines te doen toekomen.
V. VERHUUR
1 . Huurprijzen en huurperiode
1.1. De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen van Mani Bouwmachines, zoals deze gelden op de datum van de ingang van de huur exclusieve BTW en “af- depot van verzending” van Man; Bouwmachines, tenzij anders overeengekomen.
1.2. Ter zake van de samenstelling van de huurprijzen, rekenfouten en het wijzigen van bestanddelen van huurprijzen is het bepaalde in
artikel!V, 11 en 1.2 van overeenkomstige toepassing.
1.3. De door de wederpartij verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken in het magazijn van Mani Bouwmachines volgens overeenkomstenlof na mededeling aan de wederpartij ter beschikking staan van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum, of, indien dat op een later moment is gelegen, de datum waarop de zaken bij Mani Bouwmachines zijn terugbezorgde c.q. door Mani Bouwmachines zijn teruggehaald.
1.4. De zaken worden verhuurd voor periodes van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de wederpartij een huurtermijn voor een volledige periode (gelijk aan de voorafgaande periode) verschuldigd                                                                                                                                                                                                               1.5. Vorstverletdagen en vastgesteld vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.                                                                                                                                                                                                                                      1.6. Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week de huurovereenkomst
middels schriftelijke mededeling van opzegging beëindigen, met inachtneming van het hiervoor sub 1.4 en 1.5 vermelde.                               2. Aflevering en risico. aantallen en reclames en retourzendingen
Het bepaalde in de artikelen IV.2 (leden 1 t/m 4), IV.3 (leden 1en 2) en IV.4 (leden I en 2) zijn van overeenkomstige toepassing op huurovereenkomsten met de wederpartij.
3. Verplichtingen wederpartij
3.1. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van Mani Bouwmachines de gehuurde zaken van de plaats of het werk waarvoor het gehuurd bestemd is te gebruiken te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
3.2. De wederpartij is gehouden de gehuurde zaken zorgvuldig te behandelen. De wederpartij is voorts gehouden zaken van Mani Bouwmachines tegen een door Mani Bouwmachines op te geven waarde, bij gebreke daarvan tegen vervangingswaarde, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst althans gedurende de periode dat de zaken zich onder de wederpartij bevinden, afdoende tegen schade en risico te verzekeren, met inbegrip van verzekering tegen schade’ die door (het gebruik van) de gehuurde zaken aan derden of zaken van derden wordt toegebracht. Indien enig hiervoor bedoelt verzekerd risico zich’ verwezenlijkt. draagt de wederpartij al nu voor dan haar al haar dan ontstane en toekomstige vorderingen op de verzekeraar(s) ter meerdere’ zekerheid aan Mani Bouwmachines over. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Mani Bouwmachines de namen en adressen van zijn verzekeraar(s) op te geven, evenals aan Mani Bouwmachines omgaand en kosteloos afschriften te verstrekken van de betreffende  polisbladen. Mani Bouwmachines is gerechtigd die verzekeraars mededeling te doen van bovenstaande cessie. Ook indien zich niet enig risico heeft verwezenlijkt, is
de wederpartij gehouden om op eerste verzoek van Mani Bouwmachines vorenbedoelde informatie en bescheiden omgaand en kosteloos aan Mani Bouwmachines te doen toekomen.
3.3. De wederpartij is verplicht bij iedere retourzending van zaken aan Mani Bouwmachines, om welke reden dan ook, Mani Bouwmachines daarvan tenminste drie dagen van tevoren in kennis te stellen. De wederpartij is verplicht alle gedurende de periode dat het gehuurde zich niet onder Mani Bouwmachines bevindt aan de zaken ontstane schade aan  Mani Bouwmachines te vergoeden, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dergelijks schade, behoudens indien en voor zover de normale slijtage betreft.
3.4. Nadat Mani Bouwmachines het gehuurde aan haar adres heeft, terugontvangen houdt zij het recht om binnen een redelijke termijn bij de wederpartij te reclameren terzake van
geconstateerde schade aan haar zaken. Behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs is de wederpartij voor vergoeding van die schade aansprakelijk.
3.5. Gedurende de huurperiode is de wederpartij verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Wederpartij vrijwaart Mani Bouwmachines voor alle schade voortvloeien uit het niet door wederpartij in acht nemen van deze voorschriften. Ook overigens vrijwaart de wederpartij Mani Bouwmachines voor elke aanspraak van derden betreffende de gehuurde zaken en/of het gebruik c.q. de toepassing ervan.
3.6. Indien verhuur van zaken is overeengekomen in gemonteerde en/of gedemonteerde staat en de montage en/of demontage van de zaken wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van Mani Bouwmachines, zal dat geen verandering ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van de huur.
3.7. Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door Mani Bouwmachines zal worden afgehaald, zal wederpartij het materiaal na voorafgaande mededeling transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door Mani Bouwmachines in
rekening worden gebracht.
4. Betaling
Facturering van de huurprijs door Mani Bouwmachines aan de wederpartij geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling liet bepaalde in artikellV.5 (leden 1 tlm 8) van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat betalingstermijn 14 dagen bedraagt,  tenzij op de facturen van Mani Bouwmachines anders wordt vermeld.
5 Garantie
Ten aanzien van de garantie van Mani Bouwmachines ten opzichte van de wederpartij is het bepaalde in artikellV.6 (leden 1 t/m 4) van overeenkomstige toepassing.
6. Vermenging verboden
6.1. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk, dat gedurende de huur de zaken van Mani Bouwmachines niet worden vermengd met soortgelijke zaken van derden.
6.2. Mocht vermenging, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel toch optreden dan is de wederpartij gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan Mani Bouwmachines te vergoeden. Hieronder vallen in ieder geval tenminste de kosten van het uitzoeken van de diverse materialen en van vaststelling van de eigendomsrechten
7. Reclamemateriaal
Het is wederpartij niet toegestaan door hem aan het verhuurde reclameborden of andere vormen van reclame te bevestigen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Mani Bouwmachines.
VI. MONTAGE EN DEMONTAGE
1 . Aanneemsom en tarieven
1.1. Voor de door Mani Bouwmachines te verrichten montagewerkzaamheden kunnen tussen Mani Bouwmachines en de wederpartij worden overeengekomen een vaste prijs, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid.
1.2. De overeenkomst lot het verrichten van (de-)montagewerkzaamheden ‘s gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. Mani Bouwmachines gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de wederpartij extra toeslagen in rekening te brengen. Meerwerk voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften komt voor rekening van wederpartij.
1.3. Mani Bouwmachines heeft het recht om indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste prijs afwijken van de gegevens die door de wederpartij zijn verstrekt en waarop de prijs is gebaseerd, het hieruit voortvloeiende meerwerk, inclusief een redelijke, gebruikelijke winstmarge, hij de wederpartij in rekening te brengen.
1.4. Het in artikel IV 1.1 en 1.2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Verplichtingen Mani Bouwmachines
2.1. Mani Bouwmachines is gehouden bij (de-)montage alle overheidsvoorschriften vooral veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
2.2. Mani Bouwmachines verricht de overeengekomen (de-)montage volgens de eisen van goed vakmanschap.
2.3. Mani Bouwmachines neemt bij (de-)montage in acht de door de wederpartij aan Mani Bouwmachines verstrekte tekeningen en/of specificaties
En- of aanwijzingen, zulks in dienen voor zover in overeenstemming met de in acht te nemen overheidsvoorschriften.
2.4. Mani Bouwmachines zal de montage zodanig uitvoeren dat liet gemonteerde materiaal geschikt is voor hetgeen dat bij het aanvaarden van de
opdracht is overeengekomen C.q. is medegedeeld, zulks indien en voorzover in overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.
3. verplichtingen wederpartij
3.1. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico;
a) dat de constructie van het gebouw of locatie geschikt is om er de overeengekomen (de-)montagewerkzaamheden deugdelijk uit te (kunnen) voeren,
met dien verstande dat het geschikt is om de materialen er in, aan er/of op kunnen worden gemonteerd;
b) dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de te verrichten montagewerkzaamheden zijn gebaseerd, voldoende zijn
geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;
c) dat de voorbereidingswerkzaamheden welke verband houden met, maar niet behoren tot, de opdracht en werkzaamheden van
Mani Bouwmachines op juist wijze en tijdig zijn verricht;
d) dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de wederpartij tijdig voorde aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn van
Mani Bouwmachines, bij gebreke waarvan Mani Bouwmachines niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;
e) dat alle zich op hel bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de
ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door Mani Bouwmachines op te richten constructie te dragen;
f) dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor de transportmiddelen van Mani Bouwmachines;
g) dat de wederpartij in het bezit is van alle voor deze verrichten montage c.q. demontage vereiste vergunningen;
h) dat de wederpartij alle geldende overheidsvoorschriften, vooral veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
i) dat licht- en krachtstroom OD redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn:

j). dat de montage c. q. demontage zonder stoornis kan verlopen en dat vooral geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd die een       ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;                                                                                                                                                            k) dat de aangevoerde doch niet gemonteerde materialen en gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor Mani Bouwmachines toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze zaken en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de  wederpartij voor deze zaken.                                                                                                                                                                     l) dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van Mani Bouwmachines ter plaatse aanwezig zijn en dat de door Mani Bouwmachines gemonteerde steigers en steigerconstructies in overeenstemming met de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard.  m) dat de eventueel verschuldigde rechten, waaronder bijvoorbeeld precario, tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplichte (verkeer -)voorzieningen, zoals afzettingen en verlichting is aangebracht;                                                                                                                                  3.2. Indien wederpartij één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt deze geacht een zodanige toerekenbare tekortkoming van de wederpartij op te leveren dat Mani Bouwmachines gerechtigd is de overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang middels buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Alle schade ten gevolge van die niet-nakoming door de wederpartij evenals de schade ten gevolge van de ontbinding komt voor rekening van wederpartij
4 Oplevering en risico
4.1. Vanaf het moment waarop Mani Bouwmachines de materialen geheel of gedeeltelijk op de bouwplaats of op de plaats van levering heeft aangevoerd, dan wel het moment waarop de materialen uit het depot van Mani Bouwmachines worden afgevoerd, is wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verduistering c.q. vermissing en beschadiging daarvan.
4.2. Indien de wederpartij bij de oplevering van het door Mani Bouwmachines geleverde c.q. gemonteerde materiaal geen bemerkingen maakt, wordt de wederpartij geacht het materiaal en de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.
4.3. Na oplevering van het gemonteerde materiaal draagt de wederpartij het risico, ten aanzien van het gebruik ervan, behoudens voorzover het onzichtbare gebreken betreffen, een en ander onverminderd het hierna onder VIII bepaalde. De wederpartij is verplicht onverwijld eventuele gebreken aan Mani Bouwmachines te melden.
4.4. De wederpartij is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor vermissing van materialen en gereedschappen die bij of ten behoeve van demontage zijn aangewend, tenzij Mani Bouwmachines hiervoor grove schuld of opzet treft. Voor het overige is het bepaalde in artikel V.3 van overeenkomstige toepassing.
4.5. Mani Bouwmachines aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen voor schade aan gebouwen, installaties of overige zaken evenals voor andere schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van zichzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.
4.6. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden In aanmerking genomen – redelijk is en zijn de kosten, verbonden aan deze verlenging voor rekening van de wederpartij onverminderd het bepaalde in artikel VIII
(aansprakelijkheidsbeperking) .
4.7. Tenzij anders overeengekomen is het de wederpartij niet toegestaan het gemonteerde materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met Man! Bouwmachines zijn bestemd.
4.8. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder goedkeuring van Mani Bouwmachines wijzigingen in het geleverde materiaal en/of de geleverde c.q. gerealiseerde constructie aan te brengen.
5 Betaling
Facturering van de als gevolg van artikel VI 1.1 door de wederpartij aan Mani Bouwmachines verschuldigde bedragen geschiedt bij de aanvang van de montage, tenzij anders overeengekomen. Voor het overige is ter zake van de betaling het bepaalde in artikel IV. 5 van overeenkomstige toepassing.
VII. TECHNISCHE SERVICE. ADVIEZEN EN ONTWERPEN
1. Indien Mani Bouwmachines voor wederpartij technische service verleent zoals het uitwerken van ontwerpen, statische berekeningen,
montageberekeningen en uitvoeringstekeningen, evenals bezichtiging van bouwwerken, controles en besprekingen, is Mani Bouwmachines gerechtigd hiervoor apart aan wederpartij kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De wederpartij dient op alle redelijke tijden Mani Bouwmachines, diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van Mani Bouwmachines, die zich bevinden onder de wederpartij, te controleren. te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen.
Mani Bouwmachines zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, de wederpartij zo min mogelijk hinderen.
3. Alle door Mani Bouwmachines in opdracht van de wederpartij vervaardigde tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen en
gereedschappen blijven eigendom van Mani Bouwmachines die tevens haar auteursrechten daarop behoudt.
4. De wederpartij zal geen gegevens betreffende de door Mani Bouwmachines gebezigde, ontworpen of voorgestelde constructiemethode
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mani Bouwmachines kopiëren aan derden tonen bekend maken of gebruiken.
5. Alle door Mani Bouwmachines aan wederpartij verleende technische service, verstrekte adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd.
VIII. AANSPRAKELIJKHEID
1. Aansprakelijkheid Mani Bouwmachines
1.1. Iedere aansprakelijk van Mani Bouwmachines tot vergoeding van schade is in voorkomende gevallen beperkt tot het bedrag dat
Mani Bouwmachines uit hoofde van haar verzekering(en) krijgt uitgekeerd, vermeerderd met het (eventuele) bedrag van eigen risico, ongeacht omvang en/of aard van de door de wederpartij geleden schade. Mani Bouwmachines is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verwijtbaar, nalatig, ontijdig opzettelijk of roekeloos handelen van de wederpartij. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Mani Bouwmachines beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot het bedrag dat als betalingsverplichting van de wederpartij tegenover Mani Bouwmachines uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) geldt.
1.2. Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid van Mani Bouwmachines geldt niet in gevallen waarin sprake is van schade ten gevolge van
bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Mani Bouwmachines gericht op het ontslaan van die schade.
1.3. Indien Mani Bouwmachines bij de uitvoering van een overeenkomst aan zaken van de wederpartij schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van  de overeenkomst voortvloeit en mitsdien onvermijdelijk en als zodanig voorzienbaar is, is Mani Bouwmachines voor die schade niet aansprakelijk.
1.4. Mani Bouwmachines is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in dan wel ten gevolge van een overmachtsituatie.
2. Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Mani Bouwmachines voor alle aanspraken van derden ten opzichte van Mani Bouwmachines die voortkomen en/of verban houden met de materialen eigendommen van Mani Bouwmachines die zich in het kader van een met de wederpartij gesloten overeenkomst al daniet tijdelijk niet onder Mani Bouwmachines behoudens indien en voor zover deze aanspraken het gevolg van evidente en Mani Bouwmachines toerekenbare ondeugdelijkheid van de door  Mani Bouwmachines gebruikte c.q. door Mani Bouwmachines geleverde en/of ter beschikking gestelde materialen en/of zaken.
IX OVERMACHT
1. Onder overmacht worden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Mani Bouwmachines liggen en op grond waarvan
redelijkerwijs van Mani Bouwmachines geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is niet c.q. niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte van personeel van Mani Bouwmachines, redelijkerwijs onvoorzienbare gebreken in
hulp- en transportmiddelen brand, onvoorziene werkstaking, onvoorziene verkeersbelemmeringen onvoorzien gebrek aan grond-, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, evenals vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw, en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
2. Zolang sprake is van overmacht is Mani Bouwmachines vrijgesteld van haar verplichtingen tegenover de wederpartij. De wederpartij kan in die gevallen tegen Mani Bouwmachines geen beroep doen op enig rechtsmiddel.
X. REPARATIEVOORWAARDEN
1. Alle reparaties worden voor rekening en risico van wederpartij uitgevoerd. Mani Bouwmachines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
2. Reparaties dienen, tenzij anders is overeengekomen, contant te worden voldaan.
3. Reclames over reparaties dienen binnen 8 dagen schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Mani Bouwmachines te zijn ingediend. Na die termijn worden zij niet meer
In behandeling genomen.                                                                                                                                                                                                          XI. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Onverlet alle overige rechten van Mani Bouwmachines, waaronder het recht om de overeenkomst met de wederpartij wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft Mani Bouwmachines het recht om de overeenkomst middels schriftelijke opzegging aan de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van;
overlijden van de wederpartij; (aanvang van) liquidatie van de onderneming van de wederpartij, faillietverklaring van de wederpartij; faillissementaanvraag van de wederpartij; de wederpartij onder curatele wordt geplaatst; de wederpartij tot vrijheidsstraf wordt veroordeeld; aanvraag van surséance van betaling van de wederpartij; mededeling van  betalingsonmacht van de wederpartij; beslaglegging door derden ten laste van en- of onder de wederpartij.
2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mani Bouwmachines tegenover de wederpartij, dient de wederpartij Mani Bouwmachines schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen van tenminste 8 dagen, alvorens de wederpartij tegen Mani Bouwmachines enig beroep uit hoofde van de niet-nakoming zal kunnen doen gelden.
3. De wederpartij heeft in geval van toerekenbaar tekortschieten door Mani Bouwmachines in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en indien Mani Bouwmachines ook na de in het vorige lid bedoelde termijn niet alsnog haar verplichtingen is nagekomen, het recht om middels aangetekend schrijven aan Mani Bouwmachines de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel een beroep te doen op opschorting van de betalingsverplichtingen, doch uitsluitend voor zover de tekortkoming van
Mani Bouwmachines strekt. De wederpartij komt voornoemde rechten daarom niet toe ten aanzien betalingen aan Mani Bouwmachines die verband houden met de verplichtingen die Mani Bouwmachines al naar behoren ten opzichte van de wederpartij is nagekomen en- of nog naar behoren zal kunnen nakomen.
4. In het kader van de waardebepaling van ongedaanmakingsverbintenissen na ontbinding van een overeenkomst door de wederpartij, zijn de door Mani Bouwmachines
gehanteerde dan wel gebruikelijk te hanteren prijzen en bedragen, vermeerderd met indexeringen en (belasting-) heffingen (e.d. ), bepalend.
XII SLOTBEPALINGEN
1. De absoluut bevoegde rechter van de gemeente waar Mani Bouwmachines haar kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking heeft op de tussen Mani Bouwmachines en wederpartij gesloten overeenkomst(en).
2. Tussen partijen evenals op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst(en) met de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
3. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen
4. De boekhouding en/of andere c.q. overige administratieve bescheiden van Mani Bouwmachines vormen zodanig bewijs dat behoudens tegenbewijs van de wederpartij van de juistheid van de uit die bescheiden af te leiden gegevens wordt uitgegaan. Op de wederpartij rust bij betwisting van de juistheid van opgaven  en/of stellingen van Mani Bouwmachines die steunen op haar boekhouding en registraties daardoor de bewijslast om aan te tonen dat die gegevens niet juist zijn.  Zonder dat door de wederpartij te leveren tegenbewijs vormen de administratieve bescheiden van Mani Bouwmachines daardoor dwingend bewijs.
5. Indien één of meerdere bepalingen van in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst nietig, vernietigbaar of ongeldig blijkt (blijken) te zijn, .
tast dit de werking en geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst niet aan.